Vedtægter

Læs vores vedtægter herunder

§ 1

Foreningens navn er Kongerslev Idrætsforening. Stiftet den 14.03.1935. Hjemsted er Aalborg kommune.

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI og DIF og dermed undergivet disses vedtægter.

§ 4

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af forretningsudvalg samt de til enhver tid siddende udvalgsformænd. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, hovedkasserer, sekretær og et menigt medlem.

2. De forskellige afdelinger vælger selv deres formænd, der godkendes på den årlige generalforsamling. Disse skal vælges i januar eller februar for et år. Afdelingsformændene nedsætter selv deres udvalg, der minimum skal bestå af formand, næstformand, ungdomsformand og en kasserer, der referer direkte til hovedkasserer. Afdelingerne kan også vælge en kollektiv afdelingsledelse, og så udpege en person som er medlem af hovedbestyrelsen.

3. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år.

§ 6

Foreningens kontingent fastsættes af forretningsudvalget efter drøftelse i bestyrelsen.

§ 7

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgået forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt/annonceres i den lokale presse med angivelse af dagsorden samt med mindst 14 dages varsel.

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

3. Fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år har stemmeret. Fremmødte forældre til medlemmer under 16 år, har én stemme pr. husstand.

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af det udarbejdede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Godkendelse af budget

6. Valg af:

a) På lige år vælges formand, sekretær og menigt medlem

b) På ulige år vælges næstformand og hovedkasserer

c) En suppleant til forretningsudvalget 7. Godkendelse af de enkelte afdelingsformænd

8. Valg af fanebærer

9. Eventuelt

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlige krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11

Foreningen tegnes ved formandens underskrift, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og nedsætter selv de fornødne udvalg.

§ 13

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 14

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15

Foreningens regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12 og senest 28.02. afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisor

§ 16

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 10 ).

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af de tilsluttede organisationer, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Udover det i stk. 2 nævnte, skal et lokalt pengeinstitut opbevare foreningens formue indtil en evt. ny forening er startet.

Således vedtaget på generalforsamling, mandag den 25. marts 2019